OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Sophie Homestyle

Ogólne Warunki Handlowe z dnia 7 maja 2021 roku 

§ 1 [Definicje]

 1. Kodeks Cywilny – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku, z późniejszymi zmianami.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o dzieło z Sophie Group.
 3. Oferta – dokument w sposób szczegółowy opisujący wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wraz z Wynagrodzeniem. 
 4. OWH – niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, które regulują wszystkie umowy o dzieło, a także wszelkie czynności prawne i dokumenty, które mają związek z zawarciem, wykonaniem i wygaśnięciem tych umów, stanowią ich integralną część oraz obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej, przy czym w przypadku, gdy Strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdują postanowienia pisemnej umowy, a postanowienia OWH mają wówczas zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w umowie. Odmienne uregulowania lub uzupełnienia OWH wymagają dla swej ważności formy pisemnej oraz – w razie braku odmiennego zastrzeżenia – odnoszą się wyłącznie do danej transakcji.
 5. Sophie Group – Sophie Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hanki Ordonówny 19a lok.27, 03-139, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647458, NIP 5272787399, REGON 365890063, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł.
 6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sophie Group a Klientem w celu wykonania określonego przedmiotu.
 7. Przedmiot Umowy – zamówione przez Klienta dzieło do wykonania przez Sophie Group np. drzwi, ściany bądź parawany ze stali oraz stoliki. 

§ 2 [Zakres obowiązywania OWH]

 1. Umowy na wykonanie określonego dzieła realizowane są na podstawie Umowy, OWH i przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie sprzeczności zapisów, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy przed OWH.
 3. W sprawach nieuregulowanych Umową lub OWH zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Klient otrzyma niniejsze OWH najpóźniej przy zawarciu Umowy. OWH są również dostępne na witrynie internetowej www.sophiehomestyle.com.
 5. Postanowienia OWH w żaden sposób nie wyłączają lub nie ograniczają uprawnień i roszczeń Klienta wobec Sophie Group, które wynikają z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego.
 6. OWH nie reguluje spraw związanych z udzielaniem przez Sophie Group licencji na produkty, których jest właścicielem, ani też żadnych praw majątkowych do takich produktów czy też praw z nimi związanych.

§ 3 [Zamówienie]

 1. Przed zawarciem Umowy, Klient składa zamówienie, w którym wskazuje zamawiany produkt oraz wszelkie dane techniczne wskazane w karcie produktu lub mailowo.
 2. Zamówienie może zostać złożone za pomocą strony internetowej lub poczty elektronicznej.
 3. Sophie Group nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. Klient bez zgody Sophie Group nie może anulować lub zmienić prawidłowo potwierdzonego zamówienia.
 5. Na podstawie złożonego zamówienia, Sophie Group przygotowuje Ofertę i załącza ją do Umowy.

§ 4 [Zawarcie i forma Umowy]

 1. Umowa jest zawarta w miejscu i czasie wskazanym w Umowie.
 2. Do skutecznego zawarcia Umowy wystarczające jest jej zawarcie w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub dokumentowej np. skan podpisanej Umowy.
 3. Podstawą zawarcia Umowy jest Oferta, która w sposób szczegółowy opisuje zamówienie złożone przez Klienta, ze wskazaniem Wynagrodzenia.
 4. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w tej samej formie co zawarcie Umowy.

§ 5 [Realizacja umowy – prawa i obowiązki stron]

 1. W Umowie strony określą termin i miejsce wykonania szczegółowych pomiarów, niezbędnych do sporządzenia Rysunku Produkcyjnego. Jeżeli termin lub miejsce ulegnie zmianie, należy niezwłocznie poinformować drugą stronę o zmianie terminu lub miejsca wykonania pomiarów.
 2. W celu wykonania pomiarów, Klient zobowiązany jest udostępnić Sophie Group oraz osobom upoważnionym przez Sophie Group, miejsce montażu Przedmiotu Umowy.
 3. Sophie Group zastrzega sobie prawo do ujawniania, udostępniania i upubliczniania wykonanego Przedmiotu Umowy na swojej stronie internetowej, mediach społecznościowych i wszelkich innych materiałach reklamowych, w tym broszurach, ulotkach itp.

§ 6 [Terminy realizacji Przedmiotu Umowy]

 1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy liczony jest od daty wykonania pomiarów.
 2. Termin na wykonanie Przedmiotu Umowy może być wskazany w dniach, tygodniach lub miesiącach (np. 35 dni 5 tygodni lub 2 miesiące). W przypadku, gdy w Umowie nie wskazano terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub termin ten został określony w sposób niejednoznaczny, uznaje się, że minimalny termin realizacji Przedmiotu Umowy to 35 dni (5 tygodni). Termin realizacji Przedmiotu Umowy nie jest tożsamy z terminem montażu.
 3. Termin realizacji Przedmiotu Umowy może ulec zmianie na skutek siły wyższej lub innych niezależnych od Sophie Group okoliczności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany w formie e-mail lub pisemnie o przyczynie opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy oraz o ile to możliwe o nowym terminie realizacji Przedmiotu Umowy. Sophie Group nie jest zobowiązana do informowania Klienta o wystąpieniu opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli opóźnienie powstało lub może powstać na skutek siły wyższej bądź okoliczności niezależnych od Sophie Group, które dotyczą całego kraju lub określonego terytorium i wiedza w tym zakresie jest powszechnie dostępna (np. ogłoszenie stanu wojennego, stanu epidemii lub pandemii, powódź itp.).
 4. Sophie Group nie ponosi odpowiedzialności za powstałe opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności nadzwyczajnych opisanych w ustępie 3 powyżej, jak również § 10, który definiuje pojęcie siły wyższej na potrzeby zawartej z Klientem Umowy.

§ 7 [Dostawa i montaż]

 1. Klient zobowiązany jest odebrać Przedmiot Umowy w terminie i miejscu wskazanym w Umowie.
 2. Na zlecenie Klienta Przedmiot Umowy może zostać dostarczony do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt dostarczenia Przedmiotu Umowy pokrywa Klient. 
 3. Koszt transportu wskazany jest w ofercie. Koszt transportu uzależniony jest od miejsca dostarczenia Przedmiotu Umowy.
 4. W przypadku, gdy montaż nie jest dokonywany przez Sophie Group, dostarczenie Przedmiotu Umowy odbywa się za pomocą przewoźnika tj. kuriera lub firmy transportowej. Sophie Group nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy przechodzi na Klienta z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu lub w chwili wydania przez Sophie Group Przedmiotu Umowy Klientowi.
 5. Jeżeli w Umowie wskazano, że za montaż Przedmiotu Umowy odpowiada Sophie Group, strony zobowiązane są do ustalenia terminu montażu. Sophie Group zobowiązana jest do powiadomienia Klienta o wykonaniu Przedmiotu Umowy i terminie możliwym do dokonania montażu. Zawiadomienie może zostać dokonane telefonicznie, e-mailowo bądź pisemnie. W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta, Sophie Group zobowiązana jest do wezwania Klienta i wyznaczenia ostatecznego terminu montażu Przedmiotu Umowy. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od daty odbioru wezwania.

§ 8 [Wynagrodzenie]

 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wskazane w Umowie. 
 2. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku, gdy zajdzie konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych zleconych przez Klienta, a nie objętych ustaleniami, projektami lub szkicami przy zawieraniu Umowy. W takim przypadku Sophie Group przedstawi pisemnie/elektronicznie Klientowi zaktualizowany prac plan, projekt lub szkic wraz z informacją o dodatkowym wynagrodzeniu. Dodatkowe wynagrodzenie musi być zaakceptowane przez Klienta.
 3. Sophie Group nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykona prace dodatkowe bez uzyskania zgody Klienta.
 4. Ponadto Sophie Group zastrzega możliwość zmiany wynagrodzenia wskazanego w Umowie (wzrost lub obniżenie) w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od Sophie Group, w szczególności, gdy Klient podał nieprawidłowe, niepełne wymiary lub miejsce montażu Przedmiotu Umowy uległo zmianom, lub czas umowy wydłużył się poza rok kalendarzowy w, którym umowa została podpisana.
 5. Wynagrodzenie jest należne Sophie Group nawet w przypadku, gdy nie wykona Przedmiotu Umowy, jeżeli Sophie Group była gotowa do jego wykonania, lecz doznała przeszkody z przyczyn dotyczących Klienta.
 6. Wszelkie kwoty wskazane w Umowie są kwotami brutto i zawierają należny podatek od towarów i usług (VAT).
 7. W razie braku odmiennych ustaleń wynagrodzenie wyrażone jest w walucie polskiej (PLN).
 8. Jeżeli inaczej nie wskazano w Umowie lub fakturze, płatności można dokonać w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w Umowie lub fakturze.
 9. W przypadku przekroczenia terminu płatności Sophie Group jest uprawniona do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. Ponadto jest uprawniona do powstrzymania się z wykonaniem dostawy i/lub montażu. W takim wypadku, wstrzymanie się z dostawą lub montażem nie ma skutków opóźnienia.

§ 9 [Gwarancja]

 1. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy/odbioru Przedmiotu Umowy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej i powinno zawierać dokładny opis wady. O przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany w formie e-mail.
 3. Klient traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli nie zgłosi wady fizycznej w terminie miesiąca od jej wykrycia.
 4. Za prawidłowy montaż według ustaleń odpowiada Klient. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Sophie Group, gwarancja obejmuje tą czynność.
 5. W razie stwierdzenia konieczności sprawdzenia Przedmiotu Umowy, Klient umożliwi Sophie Group zweryfikowanie Przedmiotu Umowy w lokalu Klienta, po uprzednim ustaleniu terminu dogodnego dla stron. Brak współpracy Klienta z Sophie Group w zakresie umówienia terminu lub uniemożliwienie dokonania zweryfikowania Przedmiotu Umowy w umówionym terminie skutkuje utratą praw wynikających z gwarancji. Te same zasady obowiązują w przypadku demontażu, montażu elementu lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli po zgłoszeniu reklamacji nie dokonano oględzin z przyczyn leżących po stronie Sophie Group, przyjmuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.
 7. O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Sophie Group powiadomi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 8. Towary sprzedawane przez Sophie Homestyle, w tym w szczególności drzwi, stanowią rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta oraz służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Są one rzeczami niepowtarzalnymi, wyprodukowanymi według indywidualnych życzeń i wytycznych Klienta, niebędącymi przedmiotem masowego obrotu. W związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są powyższe Towary bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 9. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Sophie Group usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy lub wymiany elementów.
 10. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną mającą na celu przywrócenie Przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z Umową można wykonać poprzez dosłanie elementów zamiennych. Sophie Group zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy u Klienta w lokalu.
 11. Jeżeli podczas realizacji reklamacji, stwierdzi się obniżenie jakości przekraczające stopień normalnego zużycia – a tym samym uszkodzenia wywołane zmianą lub przeróbką, dokonaną przez Klienta lub osobę trzecią, bądź Przedmiot Umowy będzie zdekompletowany (brak części składowych lub wyposażenia niezużywalnego), Sophie Group potrąci równowartość uszkodzonych lub brakujących elementów oraz kosztów ich wymiany.
 12. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sophie Group.
 13. Gwarancja na Przedmiot Umowy nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.
 14. Gwarancją nie są objęte wady, braki i uszkodzenia widoczne w momencie dostarczenia/montażu oraz wynikające z:
  1. niewłaściwego bądź nieostrożnego transportu lub przenoszenia Przedmiotu Umowy przez Klienta;
  2. zdarzeń losowych i działania siły wyższej;
  3. błędów montażowych i winy ekipy montażowej Klienta;
  4. użytkowania Przedmiotu Umowy niezgodnego z zasadami użytkowania;
  5. braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji;
  6. tytułu odbarwienia frontów wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych;
  7. naprawy lub przeróbki Przedmiotu Umowy wykonanej przez Klienta lub na jego zlecenie;
  8. wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę Przedmiotu Umowy;
  9. różnic w profilach i odcieniach wynikających z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano Przedmiot Umowy (ze względu na procesy produkcyjne i różnorodność partii towarowych mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach koloru, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu);
  10. szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta. 
 15. Kompletność Przedmiotu Umowy pod względem ilościowym i elementy szklane należy sprawdzić przy odbiorze.
 16. Uszkodzenia mechaniczne niewidoczne (brak uszkodzeń opakowania) należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty dostawy.
 17. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.
 18. Naprawy reklamacyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.

§ 10 [Siła wyższa]

Sophie Group nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sophie Group nie miała wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym wojny, epidemia, pandemia, strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców Sophie Group, przymusowa kwarantanna dla współpracowników i podwykonawców Sophie Group i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Sophie Group z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych Umowie na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania.

 

§ 11 [Klauzula salwatoryjna]

 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWH zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWH będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby OWH obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu, Sophie Group zastąpi nieważne lub niewykonalne postanowienia przez postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej zawarciu zastępowanego postanowienia.

§ 12 [Dane osobowe]

  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w związku z zawarciem niniejszej umowy jest Sophie Group.
  2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zapewnienia możliwości wykonania Umowy oraz komunikacji z Klientem. Tym samym podstawę przetwarzania danych osobowych Klienta stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sophie Group do momentu wykonania Umowy oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
  4. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, przenoszenia danych osobowych. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Sophie Group, korzystając z danych kontaktowych podanych w Umowie.
  5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13 [Postanowienia końcowe]

 1. Klient, podpisując Umowę, oświadcza, że zapoznał się z Umową i OWH i nie wnosi do nich uwag, zastrzeżeń oraz nie żąda ich zmiany.
 2. Umowa i OWH regulują całość praw i zobowiązań między Stronami, a wszelkie postanowienia, które nie zostały ujęte, Strony uważają za nieistniejące.
 3. Strony nie mogą dokonać cesji praw wynikających z zawartej umowy na rzecz osób trzecich, bez wyraźnej, pisemnej zgody drugiej strony.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy, Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać w drodze polubownej.
 5. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, Strony poddadzą rozstrzygnięcie sporu polskiemu sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sophie Group.
 6. OWH obowiązują dla wszystkich Umów zawartych od dnia 7 maja 2021 roku.
 7. Tytuły zostały zamieszczone w Umowie oraz OWH jedynie w celach informacyjnych. Nie mają wpływu na wykładnię.